Statut
Małopolskiego Związku Brydża Sportowego.

Rozdział. I.

§ 1.

Związek Stowarzyszeń Sportowych nosi nazwę Małopolski Związek Brydża Sportowego/w skrócie MZBS/ zwany dalej "Związkiem".

§ 2.

Terenem działania Związku jest Województwo Małopolskie, a siedzibą władz jest miasto Kraków.

§ 3.

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4.

Związek działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą- Prawo o stowarzyszeniach, Statutem PZBS i niniejszym Statutem. Nadzór nad działalnością Związku należy do Prezydenta m. Krakowa zwanego dalej “organem nadzorującym”.

§ 5.

Związek w ramach swej działalności współpracuje z terenowymi władzami sportowymi, związkami sportowymi oraz innymi organizacjami.

§ 6

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

 
Rozdział II.
Cele i środki działania.

§ 8.

Celem Związku jest rozwój i popularyzacja brydża sportowego w województwie Małopolskim.

§ 9.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowanie kierunków rozwoju brydża sportowego,
 2. organizowanie w sposób bezpośredni i pośredni rozgrywek szczebla okręgowego, krajowych i międzynarodowych zleconych przez Polski. Związek Brydża Sportowego ujętych w centralnym kalendarzu sportowym imprez jak również rozgrywek typu pucharowego, propagandowego itp.
 3. prowadzenie ewidencji i dokumentacji sportowej,
 4. prowadzenie ewidencji zawodników, sędziów, instruktorów i trenerów,
 5. prowadzenie klasyfikacji sportowej,
 6. nakładanie i ewidencję kar dyscyplinarnych i regulaminowych,
 7. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich Statutu, postanowień regulaminów i przepisów uprawiania sportu brydżowego.
 8. prowadzenie nauczania gry w brydża sportowego,
 9. prowadzenie w różnych formach organizacyjnych działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. podejmowanie innych form działania/ np. fundacje, kluby/ związanych z prowadzeniem przez Związek działalności Statutowej.
 11. nadawanie tytułu “ Honorowego członka Małopolskiego Związku Brydża Sportowego”.

 
Rozdział III.
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkowie Związku dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 11.

Członkami zwyczajnymi Związku są: Okręgowe Związki Brydża Sportowego, kluby sportowe i inne stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie brydża sportowego, które złożą deklarację, zostaną przyjęte do Związku przez Zarząd i opłacą składki członkowskie.

§ 12.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1.brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem delegatów, wybieranych na okres 4 lat wg. klucza 1 delegat na 7 członków Związku (organizacji zrzeszonej w Związku),

2.zgłaszania postulatów i wniosków,

3.korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku,

4.uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach określonych przepisami PZBS.

§ 13.

Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:

1.przestrzegania postanowień nn. statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów obowiązujących w sporcie,

2.godnego reprezentowania Związku,

3.regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach związkowych.

§ 14.

Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:

1.wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Związku,

2.skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3.Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym ze Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

4.Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna.

§ 15.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Związku i zadeklaruje formę pomocy
 2. uzgodnioną z Zarządem Związku.

 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Związku przez swojego przedstawiciela
 4. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego.

§ 16.

Członek wspierający ma prawo:

1.brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście w Walnym Zgromadzeniu Delegatów,

2.korzystać z innych uprawnień szczególnych uprawnień nadanych uchwałą Zarządu.

3.zgłaszać wnioski, postulaty, skargi itp. dotyczące działalności Związku.

 
Rozdział IV.
Władze Związku.

§ 17.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się poprzez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu w jawnym lub tajnym w zależności do decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 19.

Najwyższą Władza Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata, w którym uczestniczą Delegaci wybierani na okres 4 lat wg. klucza 1 delegat na 7 członków Związku (organizacji zrzeszonej w Związku).

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1.uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku oraz zadań

i dyrektyw dla Władz Związku,

2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,

3.podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór Prezesa i Wiceprezesów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5.podejmowanie Uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Związku.

§ 21.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym- delegaci wybrani na walnych zebraniach sekcji brydża sportowego,
 2. z głosem doradczym- członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

§ 22.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem zgromadzenia.

§ 23.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku - obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów- tak nadzwyczajnego jak i zwyczajnego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 1. w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów,
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów.

Zarząd.

§ 25.

 1. Zarząd Związku składa się z 7- 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów przed wyborami pozostałych członków Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, następnie Wiceprezesów Zarządu, którzy są członkami Zarządu.
 3. Kandydatów na Wiceprezesów przedstawia nowo wybrany Prezes.
 4. W razie ustąpienia Prezesa w czasie kadencji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd w tajnym lub jawnym głosowaniu.
 5. W przypadku niewykonywania przez członka Zarządu jego obowiązków Zarząd może podjąć uchwałę o jego odwołaniu. Uchwała taka wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 6. Członkowi Zarządu przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odwołaniu go z Zarządu do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna.

§ 26.

 1. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, ustalającego wewnętrzną strukturę oraz zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu.
 2. Zarząd na wniosek Prezesa może powołać Prezydium Zarządu. Decyzje Decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 raz na 8 tygodni, a posiedzenia Prezydium co najmniej raz na 4 tygodnie.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
 5. Zarząd ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu brydża sportowego na swoim terenie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 3. występowanie w sprawach dotyczących działalności Związku, a w szczególności:
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 5. uchwalanie planów działania i finansowych Związku,
 6. ocena działalności sekcji Związku,
 7. powoływanie, nadzorowanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
 8. uchwalanie zasadniczych regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów organizacyjno- sportowych,
 9. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością sekcji Brydża Sportowego Związku lub wynikłych między członkami,
 10. podejmowanie Uchwał o wykluczeniu lub zawieszeniu członków.

§ 28.

Prezes Związku lub w razie jego nieobecności- zastępujący go Wiceprezes reprezentują Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego działalnością, nadzoruje pracę poszczególnych komórek Związku, czuwa nad przestrzeganiem Ustawy o kulturze fizycznej, Statutu i przepisów Związku.

§ 29.

Zarząd powołuje biuro Związku, mające za zadanie realizację organizacyjno- administracyjno- finansową działalność Związku i pełni rolę pracodawcy dla osób w nim zatrudnionych.

Komisja Rewizyjna.

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna w ciągu 7 dni od daty wyboru wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza KR.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, decyzje podejmowane są poprzez głosowanie.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

§ 31.

 1. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu następuje w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 
Rozdział V.
Nagrody, odznaczenia, kary.

§ 32.

Zarząd Związku ma prawo do występowania o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród i wyróżnień działaczom, zawodnikom i pracownikom.

§ 33.

 1. Zarząd Związku ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych Związku.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 
Rozdział VI.
Majątek Związku.

§ 34.

Majątek Związku stanowią ruchomości i fundusze.

Na fundusze Związku składają się:

 1. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
 2. składki i opłaty od członków Związku,
 3. dotacje,
 4. darowizny od sponsorów,
 5. inne wpływy uzyskane z działalności Związku.

§ 35.

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie z upoważnienia Zarządu Związku łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 
Rozdział VII.
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku.

§ 36.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 5O % + 1 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 37

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 38.

Po zakończeniu likwidacji Związku, likwidator występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.